Oblak nevědění

Vydáno: 27/9/2017

Plný titul Oblaku nevědění je tento:

 

'Kniha kontemplace řečená oblak nevědění, v kterémžto oblaku se duše spojuje s Bohem.' Poselství je tedy jasné od počátku, je to praktický průvodce přivádějící nás k uvědomění Božího v sobě mimo myšlenky a obrazy, vědomí Krista, jež je naším pojítkem s Bohem.

 

Souznění s naukou Johna Maina a Laurence Freemana je velmi silné až na následující výjimku. Autor oblaku, zřejmě duchovní průvodce, varuje toho, koho vede po duchovní stezce: "Ukládám ti, abys ji zcela vědomě a záměrně nikomu nečetl, abys ji neopisoval a nikomu se o ní nezmiňoval, a ani nedovolil, aby ji kdokoli četl, opisoval či se o ní zmiňoval, ledaže by to byla osoba podle tvého mínění opravdu a cele rozhodnutá následovat Krista. A následovat ho nejen v praktickém životě, ale až do nejzazších výšin kontemplativního života, kterých je pro dokonalou duši ve smrtelném těle možné milostí Boží dosáhnout." (Oblak nevědění - Předmluva)

 

Jak jsem zmínila minulý týden, mystická modlitba především extatického typu byla velmi populární, takže autor nezjemňuje slova: "Vůbec mi nebude vadit, jestliže tuto knihu nikdy neuvidí chvastouni, lichotníci, lidé falešně skromní nebo hledači chyb, klevetníci, tlachalové, reptalové ani jakýkoli jiný druh žvanilů... A stejně tak i všichni ti vzdělaní lidé (i nevzdělaní), kteří jsou jenom zvědaví.." (Oblak nevědění - Předmluva)

 

Autor pokračuje: "Ale bude znamenat něco pro ty, kdo, ačkoli žijí „aktivně" podle vnějšího způsobu života, jsou vnitřním konáním Ducha Božího, jehož soudy jsou nevyzpytatelné, nakloněni ke kontemplaci." To byl do značné míry přístup Johna Maina. Když jsou lidé připraveni, často s pomocí milosti slyší o meditaci, všemi možnými neočekávanými způsoby. Nikdy ovšem neodrazoval ani neposílal pryč někoho, kdo projevil počínající zájem o tento způsob modlitby. Cítil, že ti, pro něž by meditace nebyla vhodnou cestou, by brzy byli díky milosti vedeni na jinou cestu, pro ně vhodnější. John Main vždycky zdůrazňoval, že existují různé cesty modlitby, jež nás vedou k Bohu, ale že pro něj to byla cesta meditace/kontemplativní modlitby.

 

Jak pro Johna Maina, tak i pro autora Oblaku byla podstatnou činnost Lásky, jež nás volá ke hlubší cestě modlitby: "Milostivě v tobě roznítil touhu po něm, připoutal tě k sobě řetězem touhy." (Oblak 1) Přidává ovšem důležité varování: "Nesmíš se domnívat, že jsi nějak svatější či lepší kvůli hodnotě svého povolání..." (Oblak 2)

 

Podstatou meditace, jak ji vyučoval John Main inspirován Janem Kasiánem, je opakování modlitební věty, která ti pomůže opustit všechny myšlenky a obrazy. Tyto dva aspekty jsou zdůrazňovány i autorem Oblaku: "Použij k tomu slova krátkého, nejlépe jednoslabičného. Čím bude kratší, tím lépe, neboť tak bude spíše dílem Ducha svatého. Vezmi slovo „BŮH" či „LÁSKA" a zvol to, které se ti líbí, možná ještě nějaké jiné, které bude co možná nejkratší. A vlož toto slovo pevně do svého srdce, takže tam vždy bude, ať se děje co se děje. Bude tvým štítem a kopím v míru i ve válce." (Oblak 7) To silně souzní s Janem Kasiánem: "Tento verš je nenapadnutelnou zdí, neproniknutelným štítem a velmi silnou pavézou pro všechny kdo se lopotí pod útoky démonů (t.j. opakovaných a často negativních myšlenek).... Tento verš, pravím ti, je nezbytným a užitečným pro každého z nás, ať žijeme jakkoli... a překypujeme množstvím nejrůznějších rozptýlení duše, s vrtošivým srdcem a .... neschopni ovládat ... přebíhavé myšlenky." (Rozmluvy)

 

Autor Oblaku to vyjadřuje takto: "Musíš položit oblak zapomnění mezi sebe a všechno stvoření... jsme mu ještě mnohem dále, jestliže neexistuje oblak zapomnění mezi námi a celým stvořeným světem... Neexistuje zde žádná výjimka, ať už na ně hledíš jako na tělesné nebo duchovní bytosti, z hlediska jejich stavu a činů, jejich dobroty nebo špatnosti." (Oblak 5)

 

John Main doporučoval modlitební slovo Maranatha, protože je jednou z nejstarších křesťanských modliteb. Je v aramejštině, tedy v jazyku, jímž mluvil Ježíš, nemá pro nás asociace a tedy nevede k žádným dalším myšlenkám. John Main nikdy neříkal, že by to bylo jediné možné slovo, doporučoval ovšem žádat o vedení svého učitele.

 

Kim Nataraja

přeložil Jindřich Kotvrda

 

Pozn překl. Citace jsou převzaty z překladu díla 'Oblak nevědění' Pragma Praha 2000 Do moderní angličtiny přeložil a úvod napsal Clifton Wolters; [z anglického originálu přeložil Pavel Toman]